THH's privatlivspolitik

THH's privatlivspolitik

Team Helsinge Håndbolds dataansvar

THH behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser – nemlig at drive en håndboldklub for store og små med et stort aspekt af socialt fællesskab. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Team Helsinge Håndbold er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Hans Peter Dueholm

Adresse: Idrætsvej 21

CVR: 16145483
Telefonnr.: 42504269

Mail: kassemester@team-helsinge.dk ;

Website: www.team-helsinge.dk


Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger: 

- Almindelige personoplysninger:

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse 

o Vi registrerer endvidere hvilke træninger, hold, stævner et medlem deltager i

o De billeder der lægges på facebook og vores hjemmeside herunder holdbilleder tjener udelukkende at illustrere klubbens virke og kan derfor anvendes uden eksplicit samtykke 

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

o Vi registrerer principielt ingen data der kræver højere grad af beskyttelse, dog er vi nødsaget til at gemme kopier af ansøgninger om idrætspas og oplysninger om optjening på THH-point der kan anvendes til at reducere kontingent eller stævnebetalinger

2) Oplysninger om ledere og trænere: 

- Almindelige personoplysninger: 

o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse 

o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer 

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

o CPR-nummer

o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

o Konkrete aftale vilkår.

o Portrætbilleder på hjemmeside og facebook


Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

• Offentlige myndigheder, f.eks. vedr. børneattester og skatteoplysninger  

• Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

Lovlige grunde til behandling er særligt: 

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

• Behandling efter lovkrav

• Behandling med samtykke

Formålene: 

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger: 

• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning og tilmeldingsgebyr til stævner og andre sociale aktiviteter

• Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 

• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

• Levering af varer og ydelser du har bestilt 

• Administration af din relation til os
 
2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere: 

• Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

• Opfyldelse af lovkrav

• Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

• Administration af din relation til os


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

• Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v. 

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 

• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 

• Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 

• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF når det er relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet

• Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende


Facebook og andre sociale medier

Team Helsinge Håndbold anvender som mange andre klubber facebook til en hurtig og spontan kommunikation mellem medlemmer. THH foretager ikke nogen yderligere behandling af de data herunder billeder, der offentliggøres på facebook eller tilknyttede medier. THH lægger vægt på at vores Facebook side er i overensstemmelse med vores generelle vedtægter, DIFs anti mobning kampagner og god sportslig etik – og THH forbeholder sig derfor ret til at slette/ændre evt. opslag der strider mod dette. THHs ansvar strækker sig udelukkende til Facebook profilen ”Team Helsinge Håndbold”. Team Helsinge Håndbold har ikke nogen indflydelse på andre profiler der oprettes med beslægtede navne eller for enkelte hold eller grupper.


Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.


Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer. 

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen, idet vi er ansvarlig for at godtgøre for medlemstal overfor DGI/DIF og Gribskov Kommune.

Ulønnede ledere og trænere: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til efter dit virke er ophørt.   

Lønnede ledere og trænere: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 2 år efter arbejdet er ophørt

• Vi gemmer børneattester i vores e-boks. Attesterne slettes 1 år efter at en træners/leders samarbejde med THH ophører.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.


Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse 

• Retten til sletning 

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.


Denne udgaver er udarbejdet af Team Helsinge Håndbolds bestyrelses  med udgangspunkt i et udkast fra Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab af team og godkendt af Team Helsinges bestyrelse d. 25. maj 2018
 
På bestyrelsens vegne