Ekstraordinær generalforsamling 21.03.18

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 21.3.2018

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent
2) Valg af formand
3) Valg af nyt bestyrelsesmedlem
4) Evt.

Ad 1) Finn Klitgaard blev valgt til Dirigent.

Finn konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne, men anbefalede at vedtægterne ændres så der fremover udover hjemmesiden og andre åbne medier også indkaldes via direkte mail.

Ad 2) Bestyrelsen forslog Kristian Kristiansen som formand.

Kristian blev valgt med akklamation.

Ad 3) Valg af bestyrelsesmedlem:  Bestyrelsen foreslog Carlos Bruselius.

Carlos blev valgt med akklamation.

Ad 4) Evt.

Kristian takkede for valget med at citere inspireret af JFK: Spørg ikke hvad THH kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for THH.

Hans Peter Dueholm takkede Martin Ohlendorff for en flot indsats som formand – og fortalte at Martin desværre ikke kunne deltage på grund af en familiefødselsdag.

Generalforsamling blev herefter hævet.

Referent:                                        Dirigent
Hans Peter Dueholm              Finn Klitgaard